Ogólne Warunki Sprzedaży

Kontakt

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

+48 22 10 30 130

ZTS UNIPLAST

26-420, Nowe Miasto n/Pilicą

Sacin 1 B

Od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 8:00 do 16:00

§1  Warunki ogólne


 1. Niniejsze warunki (zwane dalej OWS) dotyczą sprzedaży produktów Uniplast Sp. z o.o. Sp. komandytowa (zwanej dalej Sprzedawca) klientowi (zwanemu dalej Nabywca) i stanowią podstawę każdej transakcji sprzedaży oraz integralną część każdej zawieranej przez Sprzedawcę umowy sprzedaży. Inne ogólne lub szczególne warunki mają zastosowanie tylko za zgodą obu stron.
 2. Nabywca ponosi wyłączną odpowiedzialność za stosowanie i używanie dostarczonych wyrobów. W szczególności Sprzedawca nie odpowiada za doradztwo techniczne i inne podobne usługi, chyba ze jest o nich mowa w sporządzonej na piśmie umowie, podpisanej przez obie strony.

 

§2  Zamówienie, dostawa, ceny, płatność.


 1. Zamówienie może zostać złożone w formie pisemnej, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. Nie dopuszcza się składania zamówień drogą telefoniczną.
 2. Sprzedawca realizuje dostawy na warunkach DDU (DDU, Incoterms 2000) – przy zamówieniach obejmujących większe ilości towaru, lub EXW (EXW, Incoterms 2000) lub na innych warunkach uzgodnionych przez obie strony.
 3. Ceny towarów wyrażone w danej walucie są cenami netto. Płatność dokonywana jest w walucie ujętej w fakturze.
 4. Płatność ceny towarów będzie następowała zgodnie z warunkami uwidocznionymi na fakturze.
 5. Za datę płatności uznaje się datę uznania rachunku Sprzedawcy.
 6. Odsetki od opóźnienia w płatności ustala się w wysokości ustawowej. Odsetki stają się wymagalne bez wystawiania dodatkowych dokumentów księgowych.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo korekty cen ze względu na wahania kursów walut albo inne zmiany na rynku, np. zmianę cen surowców.
 8. Wszelkie koszty bankowe związane z realizacja płatności na rzecz Sprzedawcy obciążają Nabywcę.
 9. Ewentualne reklamacje nie stanowią podstawy do wstrzymania lub opóźnienia płatności.
 10. Towar pozostaje własnością Sprzedawcy do chwili otrzymania płatności.

 

§3  Broszury, katalogi, dokumenty związane z zamówieniem, dokumentacja techniczna, rysunki.


 1. Dane, informacje i rysunki zawarte w broszurach, katalogach, dokumentach związanych z zamówieniem, dokumentacji technicznej i innej Sprzedawcy, nie są wiążące.
 1. Sprzedawca nie odpowiada za prawidłowość dokumentów dostarczonych przez Nabywcę, związanych z jego zamówieniami, zwłaszcza rysunków, specyfikacji materiałów I podobnych dokumentów.
 2. Wszystkie niematerialne prawa własności Sprzedawcy do planów, dokumentacji technicznej i innej, jak również prawa pokrewne pozostają wyłączną własnością Sprzedawcy, z możliwością wyraźnego, pisemnego udzielenia Nabywcy określonych praw użytkowania.

 

§4  Terminy, opóźnienia.


 1. Sprzedawca dokłada starań celem dotrzymania ustalonych terminów dostaw/odbioru.
 2. Czas dostawy/odbioru liczony jest od chwili potwierdzenia zamówienia, spełnienia formalności wymaganych przez prawo, dokonania należnych płatności i ustalenia najistotniejszych spraw technicznych.
 3. Ustalone terminy dostaw ulegają odpowiedniemu przesunięciu w następujących przypadkach:
 • nie otrzymania w odpowiednim czasie informacji potrzebnych do realizacji zamówienia albo zmiany tych informacje w późniejszym terminie;
 • nie wywiązywania się ze swoich obowiązków umownych przez dostawców Sprzedawcy;
 • przeszkody lub zdarzeń nieprzewidywalnych, których nie sposób uniknąć (między innymi zwłaszcza okoliczności siły wyższej, wojny, napięcie w stosunkach międzynarodowych, rozruchy, brak towarów, awarie, epidemie, strajki, itp.).
 1. W przypadku określonym w pkt. 3 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody (damnum emergens i lucrum cessans).
 2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z braku dostawy, spóźnienia dostawy, zbyt wczesnej dostawy, lub dostawy niepełnej albo dostawy większej ilości towaru niż zamówiono.

 

§5  Kontrola przy odbiorze, zawiadomienie o wadach (reklamacja).


 1. Nabywca przeprowadza kontrole dostarczonych wyrobów.
 2. Nabywca powiadamia o ewentualnych wadach niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od otrzymania dostarczonych wyrobów.
 3. Reklamacje składane są listem poleconym, faksem lub elektronicznie.
 4. W przypadku reklamacji jakościowej Nabywca jest zobowiązany do dostarczenia próbek wadliwego towaru wraz z etykietą z opakowania oraz specyfikacją paletową. Sprzedawca rezerwuje sobie prawo do zbadania wad lub uszkodzeń przez pracowników Sprzedawcy lub powołanego wedle uznania Sprzedawcy biegłego po otrzymaniu reklamacji i próbek.
 5. Odpowiedzialność za szkody uboczne lub wynikające z utraty zysku, klientów lub inne straty w związku z wadą dostarczonego wyrobu jest wyłączona. Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności dotyczy również odpowiedzialności umownej i ustawowej Sprzedawcy w związku ze szkodami związanymi z działaniami lub zaniechaniami prawnych przedstawicieli, załogi i przedstawicieli Sprzedawcy, jak również osobistej odpowiedzialności umownej i ustawowej tych osób.
 1. Zwrot towaru przez Nabywcę może zostać dokonany wyłącznie za zgoda Sprzedawcy.

 

§6  Rezygnacja z zamówienia, wycofanie, odrzucenie zamówienia.


 1. Rezygnacja przez Nabywcę z zamówienia wymaga zgody Sprzedawcy, przy czym w związku z przyjęciem rezygnacji z zamówienia Klient zobowiązuje się do zwrotu kosztów materiałów, płac i innych wydatków poniesionych na realizacje zamówienia.
 1. Reklamacje Nabywcy dotyczące jakości i ilości wyrobu itp. nie dają prawa do rezygnacji z zamówienia.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wycofania się ze zobowiązań w zakresie zamówień, jeżeli Nabywca wprowadził Sprzedawcę w błąd w kwestii swojego stanu finansowego lub gdy stan finansowy Klienta ulegnie znacznemu pogorszeniu.
 2. Sprzedawcy służy prawo nie przyjęcia zamówienia bez podania przyczyn.

 

§7 Przepisy bezpieczeństwa


 1. Przestrzeganie ogólnych i miejscowych przepisów bezpieczeństwa, jak również poinstruowanie personelu Nabywcy lub jego klienta w zakresie używania dostarczonych wyrobów stanowi wyłącznie obowiązek Nabywcy.

 

§8 Właściwość prawa, właściwość miejscowa sądu


 1. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszych OWS zastosowanie mają wyłącznie przepisy prawa polskiego.
 2. Wyłącza się konflikt przepisów prawa polskiego i przepisów międzynarodowych dotyczących transakcji sprzedaży.
 3. Właściwym miejscowo sądem do rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy