UNIPLAST

Producent folii opakowaniowych

O NAS

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

+48 22 10 30 130

ZTS UNIPLAST

26-420, Nowe Miasto n/Pilicą

Sacin 1 B

Od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 8:00 do 16:00

Firma Zakład Tworzyw Sztucznych Uniplast

Od 20 lat na światowych rynkach producentów folii polietylenowych / opakowaniowych.

Od samego początku działalności skupiamy się na tym, aby zapewniać produkty o najwyższej jakości, indywidualnie dopasowane do wymagań końcowych odbiorców. W efekcie udało nam się stworzyć szeroką ofertę produktów, podzielnych według ich końcowego przeznaczenia.

 

Technologia:


Posiadamy nowoczesne zaplecze technologiczne, które jest nieustannie rozbudowywane o nowe maszyny oraz technologie. W jego skład wchodzi między innymi 13 linii technologicznych wyposażonych w urządzenia do ekstruzji folii wielowarstwowych. Pozwala to na produkcję taśm i rękawów foliowych o szerokościach od 100 do 2700 mm oraz grubościach w zakresie od 10 μm do 420 μm.

Potencjał produkcyjny UNIPLAST to 15 000 folii ton rocznie.

Zaplecze technologiczne jest również wyposażone w 4 drukarki fleksograficzne o maksymalnej szerokości zadruku 2500mm oraz całkowitej wydajności 500 ton na miesiąc.

 

Jakość i ekologia:


Oprócz nowoczesnego zaplecza technologicznego, UNIPLAST w produkcji stosuje surowce najnowszej generacji wiodących światowych producentów.

Posiadamy oddzielny dział kontroli i zapewnienia jakości.

Systematycznie wprowadzamy do użytku przyjazne dla środowiska farby wodne.

Dążąc do ciągłego rozwoju naszych produktów testujemy nowe typy folii z atestami przeciw osadzaniu się pary wodnej, niepalności itp.

UNIPLAST jest wiodącym na rynku producentem worków do pakowania odpadu azbestowego (realizujemy tym samym cel przyjazny środowisku).

Od 2003 roku firma ZTS Uniplast Sp. z o.o. Sp. komandytowa posiada Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001, a od maja 2014 roku również certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001.


Dlaczego warto podjąć z nami współpracę?


Produkty UNIPLAST tworzone są przez zespół fachowców wykfalifikowanych w dziedzinie tworzyw sztucznych. Doskonale znamy potrzeby i wymagania naszych klientów a tym samym możemy zaoferować folie wykazujące unikalne właściwości, dopasowane do ich końcowego przeznaczenia.

Nowoczesne technologie produkcji oraz wzorowa organizacja pracy sprawia, że UNIPLAST dostarcza profesjonalne produkty w atrakcyjnych cenach oraz udostępnia wsparcie technologów wyspecjalizowanych w dziedzinie tworzyw sztucznych.

POLITYKA ZINTEGRIOWANEGO SYSTEMU ZARZADZANIA JAKOŚCIĄ i ŚRODOWISKIEM

ZTS Uniplast Sp. z o. o. Spółka Komandytowa jest dynamicznie rozwijającą się firmą, zajmującą się produkcją i konfekcjonowaniem foli PE oraz nadrukiem fleksograficznym. Posiadamy nowoczesne zaplecze technologiczne, które jest nieustannie rozbudowywane o innowacyjne maszyny oraz technologie.

Naszym nadrzędnym celem jest dostarczanie wyrobów zgodnych z wymaganiami prawnymi, środowiskowymi oraz wyspecyfikowanymi wymaganiami klientów i innych stron zainteresowanych.

Jednym z głównych celów strategicznych na najbliższe lata jest bycie wiodącym dostawcą folii PE dotrzymującym najwyższych standardów jakościowych.

 

Celami strategicznymi są:

 • nieustanne identyfikowanie potrzeb i wymagań klientów w celu ich spełnienia;
 • pełny profesjonalizm w realizacji usług w sposób terminowy i konkurencyjny;
 • ciągłe doskonalenie i stały wzrost jakości produkowanych wyrobów i świadczonych usług oraz społecznej odpowiedzialności za prowadzony biznes;
 • dbałość o spełnienie wymagań prawnych w zakresie środowiska i jakości do których spełnienia firma się zobowiązała,
 • dbałość o spełnienie wymagań proekologicznych,
 • analiza cyklu życia importowanych produktów i podejmowanie decyzji jak najbardziej korzystnych dla środowiska,
 • minimalizacja zużycia mediów oraz innych surowców i opakowań,
 • położenie nacisku na zmniejszanie poziomu wytwarzanych odpadów oraz ich prawidłową segregację,
 • dbałość o stały wzrost kwalifikacji personelu i świadomości pracowników w obszarze jakościowym
  i środowiskowym;
 • wybór dostawców spełniających wszystkie wymagania i oczekiwania, zarówno jakościowe jak
  i proekologiczne.

 

Polityka realizowana jest przy wykorzystaniu naszych mocnych stron m.in.:

 • wysoko wykwalifikowana i odpowiedzialna kadra, świadoma swojego wpływu na środowisko i jakość dostarczanych wyrobów i usług;
 • liczne referencje i dobre opinie wśród klientów;
 • proekologiczne podejście podparte podejściem procesowym;
 • nastawienie na wysoką jakość świadczonych usług i dostarczanych wyrobów oraz nowoczesne rozwiązania;
 • wszechstronność i elastyczne dostosowanie do potrzeb klienta zarówno pod kątem jakościowym jak i pro środowiskowym;
 • szeroki zakres obsługiwanych branż, rynków, dobra pozycja na konkurencyjnym i coraz bardziej wymagającym rynku;

 

Dzięki posiadaniu własnego know-how oraz wykorzystaniu wiedzy i jej praktycznych aspektów jesteśmy gotowi poszerzać rzeszę klientów poprzez opracowywanie nowych strategii i wdrażanie nowych koncepcji działań marketingowych. Zarząd Spółki zobowiązuje się do skutecznego zarządzania Zintegrowanym Systemem Zarządzania i stałej jego poprawy.

Informacje o aktualnych zapytaniach, wynikach postępowania oraz zrealizowanych ofertach.

§1  Warunki ogólne


 1. Niniejsze warunki (zwane dalej OWS) dotyczą sprzedaży produktów Uniplast Sp. z o.o. Sp. komandytowa (zwanej dalej Sprzedawca) klientowi (zwanemu dalej Nabywca) i stanowią podstawę każdej transakcji sprzedaży oraz integralną część każdej zawieranej przez Sprzedawcę umowy sprzedaży. Inne ogólne lub szczególne warunki mają zastosowanie tylko za zgodą obu stron.
 2. Nabywca ponosi wyłączną odpowiedzialność za stosowanie i używanie dostarczonych wyrobów. W szczególności Sprzedawca nie odpowiada za doradztwo techniczne i inne podobne usługi, chyba ze jest o nich mowa w sporządzonej na piśmie umowie, podpisanej przez obie strony.

 

§2  Zamówienie, dostawa, ceny, płatność.


 1. Zamówienie może zostać złożone w formie pisemnej, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. Nie dopuszcza się składania zamówień drogą telefoniczną.
 2. Sprzedawca realizuje dostawy na warunkach DDU (DDU, Incoterms 2000) – przy zamówieniach obejmujących większe ilości towaru, lub EXW (EXW, Incoterms 2000) lub na innych warunkach uzgodnionych przez obie strony.
 3. Ceny towarów wyrażone w danej walucie są cenami netto. Płatność dokonywana jest w walucie ujętej w fakturze.
 4. Płatność ceny towarów będzie następowała zgodnie z warunkami uwidocznionymi na fakturze.
 5. Za datę płatności uznaje się datę uznania rachunku Sprzedawcy.
 6. Odsetki od opóźnienia w płatności ustala się w wysokości ustawowej. Odsetki stają się wymagalne bez wystawiania dodatkowych dokumentów księgowych.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo korekty cen ze względu na wahania kursów walut albo inne zmiany na rynku, np. zmianę cen surowców.
 8. Wszelkie koszty bankowe związane z realizacja płatności na rzecz Sprzedawcy obciążają Nabywcę.
 9. Ewentualne reklamacje nie stanowią podstawy do wstrzymania lub opóźnienia płatności.
 10. Towar pozostaje własnością Sprzedawcy do chwili otrzymania płatności.

 

§3  Broszury, katalogi, dokumenty związane z zamówieniem, dokumentacja techniczna, rysunki.


 1. Dane, informacje i rysunki zawarte w broszurach, katalogach, dokumentach związanych z zamówieniem, dokumentacji technicznej i innej Sprzedawcy, nie są wiążące.
 1. Sprzedawca nie odpowiada za prawidłowość dokumentów dostarczonych przez Nabywcę, związanych z jego zamówieniami, zwłaszcza rysunków, specyfikacji materiałów I podobnych dokumentów.
 2. Wszystkie niematerialne prawa własności Sprzedawcy do planów, dokumentacji technicznej i innej, jak również prawa pokrewne pozostają wyłączną własnością Sprzedawcy, z możliwością wyraźnego, pisemnego udzielenia Nabywcy określonych praw użytkowania.

 

§4  Terminy, opóźnienia.


 1. Sprzedawca dokłada starań celem dotrzymania ustalonych terminów dostaw/odbioru.
 2. Czas dostawy/odbioru liczony jest od chwili potwierdzenia zamówienia, spełnienia formalności wymaganych przez prawo, dokonania należnych płatności i ustalenia najistotniejszych spraw technicznych.
 3. Ustalone terminy dostaw ulegają odpowiedniemu przesunięciu w następujących przypadkach:
 • nie otrzymania w odpowiednim czasie informacji potrzebnych do realizacji zamówienia albo zmiany tych informacje w późniejszym terminie;
 • nie wywiązywania się ze swoich obowiązków umownych przez dostawców Sprzedawcy;
 • przeszkody lub zdarzeń nieprzewidywalnych, których nie sposób uniknąć (między innymi zwłaszcza okoliczności siły wyższej, wojny, napięcie w stosunkach międzynarodowych, rozruchy, brak towarów, awarie, epidemie, strajki, itp.).
 1. W przypadku określonym w pkt. 3 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody (damnum emergens i lucrum cessans).
 2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z braku dostawy, spóźnienia dostawy, zbyt wczesnej dostawy, lub dostawy niepełnej albo dostawy większej ilości towaru niż zamówiono.

 

§5  Kontrola przy odbiorze, zawiadomienie o wadach (reklamacja).


 1. Nabywca przeprowadza kontrole dostarczonych wyrobów.
 2. Nabywca powiadamia o ewentualnych wadach niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od otrzymania dostarczonych wyrobów.
 3. Reklamacje składane są listem poleconym, faksem lub elektronicznie.
 4. W przypadku reklamacji jakościowej Nabywca jest zobowiązany do dostarczenia próbek wadliwego towaru wraz z etykietą z opakowania oraz specyfikacją paletową. Sprzedawca rezerwuje sobie prawo do zbadania wad lub uszkodzeń przez pracowników Sprzedawcy lub powołanego wedle uznania Sprzedawcy biegłego po otrzymaniu reklamacji i próbek.
 5. Odpowiedzialność za szkody uboczne lub wynikające z utraty zysku, klientów lub inne straty w związku z wadą dostarczonego wyrobu jest wyłączona. Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności dotyczy również odpowiedzialności umownej i ustawowej Sprzedawcy w związku ze szkodami związanymi z działaniami lub zaniechaniami prawnych przedstawicieli, załogi i przedstawicieli Sprzedawcy, jak również osobistej odpowiedzialności umownej i ustawowej tych osób.
 1. Zwrot towaru przez Nabywcę może zostać dokonany wyłącznie za zgoda Sprzedawcy.

 

§6  Rezygnacja z zamówienia, wycofanie, odrzucenie zamówienia.


 1. Rezygnacja przez Nabywcę z zamówienia wymaga zgody Sprzedawcy, przy czym w związku z przyjęciem rezygnacji z zamówienia Klient zobowiązuje się do zwrotu kosztów materiałów, płac i innych wydatków poniesionych na realizacje zamówienia.
 1. Reklamacje Nabywcy dotyczące jakości i ilości wyrobu itp. nie dają prawa do rezygnacji z zamówienia.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wycofania się ze zobowiązań w zakresie zamówień, jeżeli Nabywca wprowadził Sprzedawcę w błąd w kwestii swojego stanu finansowego lub gdy stan finansowy Klienta ulegnie znacznemu pogorszeniu.
 2. Sprzedawcy służy prawo nie przyjęcia zamówienia bez podania przyczyn.

 

§7 Przepisy bezpieczeństwa


 1. Przestrzeganie ogólnych i miejscowych przepisów bezpieczeństwa, jak również poinstruowanie personelu Nabywcy lub jego klienta w zakresie używania dostarczonych wyrobów stanowi wyłącznie obowiązek Nabywcy.

 

§8 Właściwość prawa, właściwość miejscowa sądu


 1. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszych OWS zastosowanie mają wyłącznie przepisy prawa polskiego.
 2. Wyłącza się konflikt przepisów prawa polskiego i przepisów międzynarodowych dotyczących transakcji sprzedaży.
 3. Właściwym miejscowo sądem do rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy

Aktualnie rekrutujemy na stanowiska pracy (В даний час ми набираємо робочі місця):

 • DRUKARZ (принтер)
 • POMOCNIK DRUKARZA (Допомога принтера)
 • Lokalizacja (місце): Nowe Miasto nad Pilicą (Mazowieckie) /k. Grójca
  Aplikuj przez formularz na stronie (Застосувати через форму на сторінці)
 • Przy składaniu aplikacji, należy dołaczyć klazulę o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych o następującej treści (При подачі заявки необхідно включити пункт про згоду на обробку даних з наступним змістом):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

POMOCNIK DRUKARZA

Obowiązki:

 • pomoc w przygotowaniu maszyny do druku,
 • pobieranie materiałów i surowców niezbędnych do procesu produkcji,
  pakowanie gotowego wyrobu,
 • bieżąca kontrola jakości produktu – zgłaszanie nieprawidłowości w nadruku,
 • dbałość o narzędzia do druku,
 • sumienność, dokładność, odpowiedzialność, zdolność szybkiego uczenia się,
 • dbałość o ład i porządek na stanowisku pracy,

Oczekujemy:

 • praca zmianowa,
 • zaangażowanie i chęć rozwoju,
 • chęci do pracy,
 • umiejętność szybkiego uczenia się,
 • otwartość na nowe wyzwania,
  dyspozycyjności,

Mile widziane:

 • Punktualność, rzetelność, sumienność, dyscyplina, obowiązkowość, precyzja w wykonywanej pracy

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • przyjazną atmosferę pracy w zgranym zespole,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • umiejętność pracy w zespole
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności,
  możliwość awansu

DRUKARZ (принтер)

Obowiązki:

 • realizowanie planów produkcyjnych zgodnie z instrukcjami i procedurami,
 • dbanie o jakość wyrobów,
 • dbanie o zapewnienie środków produkcyjnych, materiałów oraz wyposażenia stanowiska,
 • zgłaszanie awarii i zakłóceń pracy maszyn ,
  realizowanie planów czyszczenia i konserwacji maszyn,
 • wypełnianie dokumentacji produkcyjnej.

Wymagania:

 • doświadczenie na stanowisku drukarza,
 • doskonała organizacja stanowiska pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • gotowość do podjęcia pracy w systemie 2 i 3-zmianowym.

Mile widziane:

 • Punktualność, rzetelność, sumienność, dyscyplina, obowiązkowość, precyzja w wykonywanej pracy

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • przyjazną atmosferę pracy w zgranym zespole,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • umiejętność pracy w zespole
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności,
 • możliwość awansu,
 • niezbędne narzędzia pracy.

Naszą wiarygodność potwierdzają liczne certyfikaty i dyplomy:

Certyfikaty


Gazele i Gepardy Biznesu